O firmě Inženýrská činnost Projektová činnost Vybrané projekty Kontakt

Aktualizace : 30.11.2006

Zajišťujeme :

   

Rekonstrukce domu U modrého klíče, Letenská 32, Praha 1 - Malá Strana

Projekt rekonstrukce klasicistního domu s barokním schodištěm v území Pražské památkové rezervace. Dům byl z jedné čtvrtiny zbořen, při dostavbě byly zachovány zbytky původního domu včetně dvou barokních dřevěných malovaných stropů. Dalšími výraznými prvky rekonstrukce jsou tvary vikýřů, úpravy komínových těles, úprava dvora a průjezdu, obnova původních prvků fasády a interiéru.

projednání projektové dokumentace s příslušnými orgány státní správy, úřady a organizacemi, jejichž vyjádření, stanoviska a rozhodnutí jsou nezbytnou přílohou dokladové části k  návrhu na vydání rozhodnutí o umístění stavby (územního rozhodnutí) nebo stavebního povolení,
vypracování souborného stanoviska navrhovatele (stavebníka, investora) k připomínkám orgánů a organizací k projektové dokumentaci
zabezpečení majetkoprávní agendy spojené s výstavbou, tj. obstarání výpisů z katastru nemovitostí, snímků mapy KN, zákres stavby a trvalých nebo dočasných záborů do mapy KN (i digitální), vyhotovení soupisu účastníků územního nebo stavebního řízení,
      vyhotovení nebo obstarání potřebných smluv a dohod mezi stavebníkem a druhými osobami (např. smlouvy o věcném břemeni, smlouvy o dočasném užívání nebo pronájmu pozemků, dohody o převzetí skryté ornice, o předání nových místních komunikací do vlastnictví obce atp.)
vydání souhlasu  s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu,
vydání souhlasu nebo výjimky s umístěním stavby v ochranném pásmu (metra, vedení technického vybavení, lesa apd),
vypracování a podání návrhu na vydání územního rozhodnutí nebo stavebního povolení na základě plné moci stavebníka,
zastupování stavebníka v územním a stavebním řízení a v jednáních souvisejících, která jsou vedena k získání pravomocného územního rozhodnutí a stavebního povolení,
vypracování návrhu odvolání proti rozhodnutí, vydanému orgánem státní správy v neprospěch stavebníka,
příprava soutěžních podmínek pro vypsání výběrového řízení na zhotovitele stavby, zajištění průběhu výběrového řízení, spolupráce se stavebníkem při vyhodnocení soutěže, výkon nebo zprostředkování funkce technického dozoru investora autorizovanou osobou.