O firmě Inženýrská činnost Projektová činnost Vybrané projekty Kontakt

Aktualizace : 30.11.2006

Ukázka výkresů - koordinační situace a situace dopravy - akce "41 rodinných domů v Praze - Uhříněvsi" - technická infrastruktura.

Výkresy byly zpracovány v digitální formě programem AUTOCAD ze zastavovací studie zhotovené v programu DesignCAD včetně vytyčovacích plánů. Tuto akci  zpracoval ONEGAST od základní studie, která byla přijata jako prvotní podklad zástavby v území a byla zapracována do Územního plánu hl. m. Prahy, přes dokumentaci k územnímu řízení a stavebnímu povolení, včetně kompletní inženýrské činnosti, až po projekty k realizaci stavby, která proběhla v roce 2000.

V souboru byly zpracovány projekty objektů komunikací a chodníků, kanalizace dešťové a splaškové, čerpací stanice splašků, vodovodu, plynovodu, trafostanice, kabelových rozvodů 22 kV a 1 kV, telefonních rozvodů a veřejného osvětlení.